Zimbabwes nationaldag den 18 april

Zimbabwes huvudstad Harare Foto: Andrew Balet

Zimbabwes huvudstad Harare
Foto: Andrew Balet

Det afrikanska landet Rhodesias självständighet från Storbritannien erkänns internationellt den 18 april 1980. Detta görs i samband med att Robert Mugabe kommer till makten och landet byter namn till Zimbabwe. 

Befolkningstillväxten var tidigare hög i Zimbabwe, men takten har bromsats upp och invånarantalet kan till och med ha krympt till runt 14 miljoner. Det är delvis en följd av aidsepidemin men beror främst på massutvandring de senaste åren. Nästan alla zimbabwier tillhör ett av de två bantufolken shona och ndebele.

En stor majoritet av zimbabwierna bekänner sig till kristendomen men många har samtidigt bevarat seder och riter från traditionella afrikanska religioner. Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som är kristen och vem som utövar animism (ande- och förfädersdyrkan).

En nedåtgående spiral från 1990-talet gjorde att Zimbabwe 2008 befann sig i politiskt kaos och en akut ekonomisk kris. Mycket av den officiella ekonomiska verksamheten hade avstannat, arbetslösheten var enorm och hungersnöden stor. En vändning kom 2009 då en samlingsregering tillträdde, hyperinflationen hävdes och ekonomin växte för första gången på ett årtionde.

Sverige i Zimbabwe
Sverige strävar efter att stödja demokratisk utveckling och förbättra livssituationen för fattiga människor i Zimbabwe. Ambassaden arbetar också för att främja utökat utbyte mellan våra länder inom handel, kultur och andra områden. Ambassaden verkar även för att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige i Zimbabwe. Detta sker genom arrangemang av kulturella evenemang och stöd till olika samarbeten mellan zimbabwiskt och svenskt näringsliv. Ambassaden företräder Sverige och verkar för att stärka relationerna mellan länderna och folken på alla nivåer i samhället och vill se ett ökat utbyte mellan Sverige och Zimbabwe, både mellan privata och officiella intressen.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Zimbabwe har en bakgrund i det stöd som Sverige lämnade till befrielserörelserna i kampen för majoritetsstyre och nationell självständighet. Redan tidigare fanns missionsföreträdare från Sverige på plats i Zimbabwe med verksamhet inom utbildning och vård. Efter självständigheten 1980 inleddes ett generöst biståndssamarbete med landet för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen, bland annat inom utbildning och hälsovård.

Det övergripande målet för det svenska biståndet i Zimbabwe är en demokratisk utveckling kännetecknad av respekt för de mänskliga rättigheterna. En allvarligt försämrad respekt för de mänskliga rättigheterna ledde 2001 till att svenskt stöd lades om till stöd för det civila samhället och till olika FN-organs insatser. Under senare år har ett tidigare omfattande humanitärt bistånd alltmer ersatts av utvecklingsbistånd.

Cirka hälften av det svenska biståndet förmedlas genom multilaterala organisationer. Dit hör UNICEF:s landprogram till stöd för hälsa, utbildning, jämställdhet och skydd av barn, och Afrikanska Utvecklingsbankens program för rehabilitering av infrastruktur för vatten, sanitet och elektrifiering. Den andra hälften av biståndet går till organisationer inom det civila samhället för deras arbete med skydd av mänskliga rättigheter, valobservation, främjande av jämställdhet och arbete mot korruption m.m.

För 2014 uppgick det totala antalet biståndsinsatser till cirka 200 miljoner. Sveriges strategi för bistånd till Zimbabwe löpte ut i december 2014, och en ny strategi började planeras.

Sadza - majsgröt. Foto: Mark Skipper

Sadza – majsgröt.
Foto: Mark Skipper

Sadza – vanlig rätt i Zimbabwe
Majs är en mycket värdefull gröda i Zimbabwe och en av nationalrätterna är sadza, en tjock majsgröt som äts tillsammans med sås eller kött. Därtill kan drickas majsölen whawha. Receptet till Sadza har du här.

Källor: 
Wikipedia
SO-rummet
Sweden abroad/landfakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *